“ TO MAKE IT HAPPEN ”
title


ALGEMENE VOORWAARDEN WESTERBRINK B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, opdracht en/of overeenkomst inzake door Westerbrink B.V. (hierna aan te duiden als Westerbrink) uit te brengen adviezen en/of te verrichten werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen van deze voorwaarden af te wijken.

Offertes en aanbiedingen
 1. Alle door Westerbrink uit te brengen adviezen en of te verrichten werkzaamheden zullen door Westerbrink aan de desbetreffende opdrachtgever worden aangeboden door middel van een schriftelijke offerte. Daarbij gelden per elektronische mail gedane aanbiedingen ook als schriftelijke offertes.

 2. Door Westerbrink uitgebrachte offertes zullen tenminste inhouden een beschrijving van de aard van het uit te brengen advies en/of de te verrichten werkzaamheden, de verwachte doorlooptijd van de desbetreffende opdracht, indien mogelijk de naam en/of namen van de door Westerbrink in te zetten persoon en/of personen voor de uitvoering van de opdracht en de (wijze van) beloning voor het advies en/of de werkzaamheden.

 3. Iedere door Westerbrink uitgebrachte offerte heeft een maximale geldigheidsduur van één maand.

 4. Een opdrachtgever van Westerbrink accepteert een schriftelijke offerte hetzij door het voor akkoord ondertekenen van de uitgebrachte schriftelijke offerte, hetzij per elektronische mail, hetzij door ondertekening van een separaat opgestelde overeenkomst tussen beide partijen.


 5. Inzet en beschikbaarheid van personen
 6. Voor het vervullen van een opdracht zal Westerbrink één of meer aan haar gelieerde personen inzetten.

 7. Indien de in het kader van een opdracht een door Westerbrink ingezette persoon langdurig niet beschikbaar is kan dit leiden tot ernstige stagnatie bij de uitvoering van de opdracht. In voorkomende gevallen zal Westerbrink zich inspannen een voor de opdrachtgever aanvaardbare vervanging te zoeken. De opdrachtgever heeft het recht een door Westerbrink voorgedragen vervanging op redelijke gronden te weigeren. Bij herhaald weigeren door de opdrachtgever van een door Westerbrink voorgedragen vervanging heeft Westerbrink het recht de opdracht te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever aanspraken kan doen gelden op enige vorm van schadevergoeding.

 8. Indien gedurende de uitvoering van een opdracht een door Westerbrink ingezet persoon niet meer aanvaardbaar is voor de opdrachtgever, dan zal de opdrachtgever dit binnen 24 uur melden aan (de directie van) Westerbrink onder opgave van redenen. Indien zulks leidt tot beëindiging van de samenwerking met de desbetreffende persoon, dan geldt een opzegtermijn van twee weken, tenzij er dringende redenen zijn de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ingeval van voortijdige beëindiging van de samenwerking met een door Westerbrink ingezet persoon heeft Westerbrink het recht ter vervanging een andere persoon voor te dragen, welke dient te voldoen aan de door de opdrachtgever in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen.

 9. Indien een door Westerbrink bij de uitvoering van een opdracht ingezet persoon zijn/haar werkzaamheden in het kader van die opdracht voortijdig wenst te beëindigen, geldt daarbij een opzegtermijn van minimaal twee weken.

 10. Nadat de werkzaamheden in het kader van een opdracht van een door Westerbrink ingezet persoon zijn beëindigd, zal de opdrachtgever van de betreffende opdracht gedurende een periode van 18 maanden direct noch indirect enige betaalde werkzaamheden door die persoon laten verrichten buiten Westerbrink om.


 11. Informatie en geheimhouding
 12. Een opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Westerbrink en/of de door Westerbrink bij een opdracht ingezet(te) perso(o)nen alle informatie ontvang(t)(en) die voor een goede uitvoering van die opdracht noodzakelijk is.

 13. Alle niet algemeen bekende informatie die Westerbrink en/of (een) door Westerbrink in te zetten perso(o)n(en) in het kader van de uitvoering van een opdracht zal (zullen) vernemen, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van die opdracht. Ten aanzien van dergelijke informatie zal geheimhouding worden betracht, ook nadat de opdracht is beëindigd.


 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 15. Westerbrink, haar directieleden en de door Westerbrink bij een opdracht ingezette pers(o)on(en) zijn op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk voor de kwaliteit van in het kader van die opdracht verstrekte adviezen en/of verrichte werkzaamheden, noch voor het bereiken van het resultaat waarvoor opdrachtgever Westerbrink heeft ingehuurd.

 16. Elke aansprakelijkheid van Westerbrink, haar directeuren en/of de door Westerbrink ingezette perso(o)n(en) jegens een opdrachtgever ter zake van de materiële of immateriële schade toegebracht aan die opdrachtgever als gevolg van enig handelen of nalaten van Westerbrink en/of (een) ingezet(te) perso(o)n(en) is uitgesloten, met uitzondering van aansprakelijkheid voor grove schuld of opzet van (één van de directieleden van) Westerbrink en/of (een) door Westerbrink ingezet(te) perso(o)n(en).

 17. Een opdrachtgever vrijwaart hierbij Westerbrink, haar directieleden en de door Westerbrink bij de desbetreffende opdracht ingezet(te) perso(o)n(en) voor schade die ontstaat ingeval van aansprakelijkheid van dezen jegens derden voor handelingen die zijn verricht in het kader van die opdracht, met uitzondering van aansprakelijkheid voor grove schuld of opzet van (één van de directieleden van) Westerbrink en/of (een) door Westerbrink ingezet(te) perso(o)n(en).

 18. Voor zover aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever door Westerbrink niet is uitgesloten, is deze beperkt tot het bedrag dat Westerbrink in het kader van de desbetreffende opdracht bij de opdrachtgever in rekening heeft gebracht over de twee maanden voorafgaand aan het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.


 19. Facturering en betaling
 20. Conform hetgeen bij de aanvaarding van de opdracht is overeengekomen zal Westerbrink de opdrachtgever factureren op basis van nacalculatie, per maand achteraf. Deze facturen worden gespecificeerd op basis van bestede tijd maal tarief en eventuele overige uitgaven. Het geldende tarief van de BTW is van toepassing. Betaling van facturen door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.


Lisse, 2014

ADRES
WESTERBRINK


TELEFOON
E-MAIL
WEBSITE


KVK
BANK
BTW
28106399
NL40FVLB0260315966
NL814700135B01
WESTERBRINK | Disclaimer - Privacy | Algemene voorwaarden | Credits |