“ TO MAKE IT HAPPEN ”
title


DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.westerbrink.net. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


1. Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Westerbrink B.V. (hierna aan te duiden als Westerbrink) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Westerbrink niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Westerbrink garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Westerbrink wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


2. Informatie van derden
Wanneer in deze website links naar websites van derden staan weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Westerbrink worden aanbevolen. Westerbrink aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Westerbrink niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


3. Intellectueel eigendomsrecht
Westerbrink behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westerbrink. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


4. Wijzigingen
Westerbrink behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.PRIVACY STATEMENT

Westerbrink respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De handelswijze van Westerbrink is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 rechtstreeks van toepassing zal zijn in alle lidstaten van de Europese Unie.


1. Toepassing

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Westerbrink. U dient zich ervan bewust te zijn dat Westerbrink niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.


2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden door Westerbrink verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Westerbrink. De overeenkomsten zien hoofzakelijk op het leveren van consultancy op het gebied van pensioen. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


3. Beveiligingsniveau
Westerbrink beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan firewalls en fysieke- en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.


4. Bewaartermijn

Westerbrink bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.


5. Rechten van de betrokkene
In geval van verwerking van persoonsgegevens kunnen betrokkenen een schriftelijk verzoek indienen bij Westerbrink om gebruik te kunnen maken van het recht op inzage en het recht om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.


6. Contactgegevens
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Westerbrink B.V.

Leimuiderdijk 276
2154MP Burgerveen


+31 (0)88 – 400 3500

info@westerbrink.net

www.westerbrink.net

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Westerbrink. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.ADRES
WESTERBRINK


TELEFOON
E-MAIL
WEBSITE


KVK
BANK
BTW
28106399
NL40FVLB0260315966
NL814700135B01
WESTERBRINK | Disclaimer - Privacy | Algemene voorwaarden | Credits |